viernes, 13 de abril de 2018

PROGRAMA PARA CONTRATACIÓN E FORMACIÓN DAS PERSOAS MOZAS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


Obxecto
Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o ano 2018, coa finalidade de facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permaneceren no mercado de traballo, favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.
Por medio desta convocatoria, as empresas que o soliciten terán a posibilidade de obter axudas para a formación e contratación por conta allea de persoas mozas.

Entidades beneficiarias
Poderán ser beneficiarias as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, con centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen nesta orde.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo xeral para a presentación das solicitudes das axudas establecidas nesta orde comezará o día seguinte ao da súa publicación e rematará o 30 de setembro de 2018.
As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 16 de decembro de 2017 e a data da publicación desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da publicación da orde.
As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas a partir da entrada en vigor desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses desde a data de inicio da relación laboral, respectando o prazo xeral do 30 de setembro de 2018.
Se o último día de prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

PREMIOS DE ARQUITECTURA E REHABILITACIÓN DE GALICIA 2018

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA


Convocatoria
Esta orde ten por obxecto a convocatoria dos Premios de Arquitectura e Rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia para a anualidade 2018, que se rexerán polas bases que figuran no anexo I (código do procedemento VI490A).

Disposición derradeira única. Entrada en vigor
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

jueves, 12 de abril de 2018

MODIFICACIÓN DOS PREMIOS E AXUDAS AOS PROXECTOS PILOTO INDUSTRIA 4.0

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


RESOLVO:

Artigo 1  
Ampliar ata o 31 de outubro de 2018, o prazo de execución dos proxectos establecido no parágrafo segundo do resolvo quinto da Resolución do 27 de xaneiro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos premios e axudas aos proxectos Piloto Industria 4.0 (II Piloto Industria 4.0) en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Artigo 2
Ampliar ata o 30 de novembro de 2018 o prazo establecido nos parágrafos cuarto e quinto do resolvo quinto da devandita resolución para que os organismos intermedios presenten a solicitude de cobramento da parte variable do premio e para que as pemes presenten a solicitude de cobramento para os proxectos que rematen antes de ou o mesmo día 31 de outubro de 2018.

Artigo 3
Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

MODIFICACIÓN AXUDAS A PROXECTOS DE FORMACIÓN INDUSTRIA 4.0.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


RESOLVO:

Artigo 1  
Ampliar ata o 31 de outubro de 2018 o prazo de execución dos proxectos establecido no parágrafo segundo do punto cuarto da parte resolutiva da Resolución do 18 de maio de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de formación Industria 4.0, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Artigo 2
Ampliar ata o 30 de novembro de 2018 o prazo establecido no parágrafo terceiro do punto cuarto da parte resolutiva da devandita resolución para presentar a solicitude de cobramento para os proxectos que rematen antes ou o mesmo día 31 de outubro de 2018.

Artigo 3
Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

miércoles, 11 de abril de 2018

AXUDAS PARA O PAGAMENTO POR COMPROMISOS SILVOAMBIENTAIS E CLIMÁTICOS E DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO


Obxecto
1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2018 da aplicación das axudas correspondentes ás operacións da submedida 15.1: Pagamento por compromisos silvoambientais e climáticos (procedemento MT805A).
Estas axudas consisten nun pagamento anual por hectárea, durante un período de 6 anos, para compensar as persoas beneficiarias que se comprometan voluntariamente a levar a cabo operacións consistentes en cumprir un ou varios compromisos silvoambientais e climáticos pola totalidade ou parte dos custos adicionais e as perdas de ingresos como consecuencia dos compromisos subscritos.
2. Esta axuda ampárase no artigo 34 do Regulamento (UE) 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e que derroga o Regulamento (CE) 698/2005 do Consello. Ampárase no Programa de desenvolvemento rural 2014-2020, dentro da medida 15: Servizos silvoambientais e climáticos e conservación dos bosques.
3. As axudas concedidas ao abeiro destas bases reguladoras teñen unha dobre finalidade: por unha banda, a conservación e recuperación do bosque natural, substituíndo as formacións existentes de eucaliptais por formacións nativas e, por outra, a mellora do estado de conservación das zonas de turbeiras e queirogais húmidos, coa eliminación de plantacións de eucaliptos.
Persoas beneficiarias
1. Poden ser persoas beneficiarias destas axudas as persoas físicas e as persoas xurídicas sen ánimo de lucro, cando sexan propietarias, arrendatarias ou xestoras de terreos forestais, así como as comunidades de montes veciñais en man común.
2. En ningún caso poderán ter a condición de beneficiarias as persoas e entidades nas cales concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
3. Tampouco poderán ser beneficiarias aquelas empresas que entren dentro da categoría de empresas en crise, de acordo coa definición do Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axuda nos sectores agrícola e forestal e en zonas rurais compatibles co mercado interior, en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea, nin as empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comisión que declarase unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.
 Prazo para presentar a solicitude
O prazo para presentar a solicitude única comezará a contar o día da entrada en vigor desta orde e finalizará o 30 de abril de 2018, ambos incluídos.

SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS, SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS, SECCIÓNS DEPORTIVAS E AGRUPACIÓNS DEPORTIVAS ESCOLARES DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA


Obxecto
Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria de subvencións da Secretaría Xeral para o Deporte, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas.
Entidades beneficiarias
Poderán ser beneficiarios das subvencións os clubs deportivos, as sociedades anónimas deportivas, as seccións deportivas e as agrupacións deportivas escolares de Galicia, inscritos, en todos os casos, no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.
Prazo para presentar as solicitudes
O prazo para presentar as solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución.

SUBVENCIÓNS ÁS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS 2018

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


Obxecto
A convocatoria de axudas que concederá a Consellería de Economía, Emprego e Industria ás organizacións sindicais con representación na Comunidade Autónoma de Galicia, para o desenvolvemento das súas actividades ordinarias durante o ano 2018, para o funcionamento dos seus gabinetes técnicos e para plans de formación de cadros e delegadas e delegados sindicais, co fin último de mellorar as condicións de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia.
Beneficiarias
Organizacións sindicais con representación no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.